مرور برچسب

استفاده از واکس تیوپی

برطرف کردن خراش های روی مبلمان

برطرف کردن خراش های روی مبلمان مهم نیست چقدر مراقب مبلمان خود و در پی نگهداری آنها هستید. خراشیده شدن و پارگی های کوچک روی پارچه و چرم از شایع ترین اتفاقات در طی استفاده از مبلمان است، به ویژه اگر صاحب فرزند کوچک هستید و یا از حیوانات…