مرور برچسب

اولین مبل

مبل و یا مبلمان چیست؟

مبل و یا مبلمان چیست؟ و نگاهی کوتاه به تاریخچه پیدایش مبل و مبلمان در دنیا مبل ومبلمان از تغییر شکل و تحول چهارپایه ها، نیمکت ها... و میزهای ساده حاصل شد و این تغییرات تدریجاً و در طول زمان حاصل شد و این تغییرات تدریجاً و در طول زمان…