مرور برچسب

تزئین در با گل

موارد برتر زیبایی درها از دیدگاه جورج کلارک

موارد برتر زیبایی درها از دیدگاه جورج کلارک جورج می گوید: “در وردی شما چهره کلی خانه اتان است. اولین چیزی است که مردم می بینند، پس از دیگران پیروی نکنید، سبک خودتان را طراحی کنید.” او ادامه می دهد: “شما با طراحی در خانه، آزادی بیشتری برای…