رعایت اصول نشستن روی مبل و صندلی

نحوه ی صحیح نشستن روی مبلمان و صندلی ‏

همه ی ما میدانیم که مبلمان نقش مهمی در دیزاین منزلمان دارد. اکثر اوقات روی مبل مینشینیم و باید برای محافظت از ستون فقرات طرز نشستن روی مبلمان و اصول نشست ‌وبرخاست روی مبل را بدانیم. آیا شما نحوهی صحیح نشستن روی مبلمان و صندلی را میدانید؟ آیا میدانید که طرز نشستن روی مبلمان روی […]